Obchodní podmínky Tenislife.cz

Provozovatel internetového obchodu

BOZISPORT, s.r.o.
Žebětínská 70 ( od 2.4. Štursova 2, 616 00 Brno)
623 00 Brno

IČ: 25 56 48 89
DIČ: CZ25564889

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34006.

Dodavatel je registrovaným plátcem DPH.

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, č.ú. 2052600349 / 0800

Obchodní podmínky 

Uvedené ceny jsou aktuální a uvedeny včetně DPH, bez poštovného a balného. 

Prodejna se nachází na ulici Štursova 2, 616 00 Brno Žabovřesky 
Otevírací doba: Po, út, čt, pá: 8,30 - 17,00 hod, stř.: 8,30 - 18,00

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny BOZISPORT, s.r.o. jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je kupní smlouvou. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

V případě, že si zákazník objedná  ( internetovou objednávkou, mailem) službu vypletení (a výplet) a nepřevezme-li objednané zboží, je firma BOZISPORT s.r.o. oprávněna veškeré náklady za služby a materiál (vypletení, výplet) požadovat v plné výši. POKUD ZÁKAZNÍK TYTO náklady neuhradí, bude účtována smluvní pokuta ve výši 1000.- a věc předána právnímu zástupci. Zákazník hradí kompletní náklady spojené s právním zástupcem. Zákazník obdrží email s podklady a částkou k úhradě a je povinen je do 5 pracovních dní uhradit.

Vyplněním objednávkového formuláře a odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu BOZISPORT, s.r.o., kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto informace nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu www.tenislife.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Dodací termíny

U zboží s označením skladem, které je  objednané nejpozději do 12 hod dochází k expedici týž den. U objednávek obdržených později je odeslání následující den nebo nejpozději do 3 dnů od objednání. O odeslání objednávky budete informováni tzv. EXPEDICÍ OBJEDNÁVKY s číslem Vašeho balíku, jehož pohyb můžete sledovat na webu České pošty nebo jiného přepravce. V ostatních případech budete o termínu dodání informováni nejpozději do 2 pracovních dnů od objednání.  

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné bezplatně zrušit kdykoliv před odesláním objednávky. A to e-mailem na adresu: bozisport@bozisport.cz, nebo v pracovní dny od 8:30 - 17,00 hod. telefonicky na 731 506 601, 605 40 37 37. SMS zprávy nejsou akceptovány.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

  • bez udání důvodu
  •  nebo zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby, dodávek nebo je zboží vyprodané.

Neplatnost kupní smlouvy

Občanský zákoník v § 583 stanoví: “Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.”

Neplatnosti kupní smlouvy se můžete dovolat v případě, že:

  • Omylem jste zadali chybnou částku ceny za zboží.
  • Kupující musel vědět, že se jedná o chybnou cenu (vzhledem k okolnostem, tj. cena zboží, apod.).

Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy dle § 1829 zákona č.89 / 2012 Sb

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Toto upozornění je uvedeno i na daňovém dokladu. O odstoupení od smlouvy musí spotřebitel informovat dodavatele BOZISPORT, s.r.o., Štursova 2, 616 00 Brno, IČ: 25564889, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34006 nebo mailem na bozisport@bozisport.cz, případně tel. 605 40 37 37.

Spotřebitel může odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách zde, prodejce potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese BOZISPORT, s.r.o., Štursova 2, 616 00 Brno, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

§ 1831- (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832- (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

§ 1833- Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

§ 1834 - Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

§ 1835-Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

§ 1836-Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu

a) jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f), nebo pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal.

§ 1837 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Platba dárkovým poukazem: V případě, že zákazník použil k úhradě online objednávky dárkový poukaz a koupené zboží nebo  část koupeného zboží vrací, bude mu vrácen původní poukaz nebo vystaven nový poukaz na celou nebo poměrnou část.

Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy - není možné od smlouvy odstoupit.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

Podmínky vrácení zboží

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů.
Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeno a nesmí jevit známky používání či opotřebení.
V případě, že zákazník vrátí zboží opotřebené a odstupuje od kupní smlouvy a zboží jeví známky opotřebení (není dodáno v originálním stavu, hrané, jakkoliv použité...) máme právo na náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání, jež nelze podřadit pod nutné obeznámení se s vlastnostmi zakoupeného zboží (§ 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) včetně skutečných nákladů vynaložených s vrácením zboží.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nutným nakládáním se rozumí zhlédnutí a vyzkoušení zboží tak, jak by to bylo možné v kamenném obchodě před zakoupením. 

Máme právo takovéto vrácené zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje. Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vrácenou kupní cenu kupujícímu.

V případě, že si zákazník objedná  ( internetovou objednávkou, mailem) službu vypletení nebo vypletení s  výpletem a vrátí zboží v zákonné lhůtě, tak  cena  za objednanou službu nebude vrácena.

Zboží na dobírku nepřebíráme!

Kupující, který je spotřebitelem, má podle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Email: adr@coi.czSpotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platební a dodací podmínky

Uvedené ceny jsou aktuální a uvedeny včetně DPH.

Dobírka ČR: 30.- peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště

Převodem na účet- po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby.  Zákazník zaplatí předem celkovou částku včetně přepravného a balného na účet firmy BOZISPORT: Po připsání celkové částky na účet bude zboží vyexpedováno a zákazníkovi zaslán informační e-mail. Firma Bozisport s.r.o. nehradí žádné bankovní poplatky.

Platební kartou- zákazník uhradí zboží platební kartou přes zabezpečenou platební bránu.

GLS, DPD - běžné poštovné, balné a dobírkovné činí celkem 129 Kč (99 Kč poštovné + 30 Kč dobírka)

Zásilkovna, služba dodání na výdejní místo Zásilkovna- 69.- + 30.- dobírka

Osobní odběr - platba hotově nebo kartou na prodejně: platí při objednání přes internetový obchod www.tenislife.cz. Zákazník je informován  o stavu objednávky SMS nebo mailem, a následně je objednávka připravena k vyzvednutí. Prosím vyčkejte na email nebo sms zprávu, že je zboží připravené k vyzvednutí! Při osobním odběru neúčtujeme žádné poplatky ani příplatky. Zboží bude rezervováno nejdéle 5 pracovních dní ode dne objednání. 

OPAKOVANÉ DODÁNÍ balíku v ČR je 109.- Kč

Poštovné ZDARMA platí pouze v ČR.

V případě větších, těžších nebo neskladných rozměrů balíku se může poštovné lišit od udaného na objednávce. V tomto případě bude zákazník telefonicky nebo mailem informován.

Při způsobu platby dobírkou: bude naúčtován poplatek 30 Kč

Při způsobu platby převodem nebo kartou online:  bude naúčtován poplatek 0 Kč

Pokud bylo v objednávce, z níž zákazník zboží vrací, využito poštovné zdarma a hodnota vraceného zboží snížila původní cenu objednávky pod 2999 Kč, bude poštovné zákazníkovi doúčtováno ponížením částky za vrácené zboží.

Dodací a platební podmínky SLOVENSKO:

Kurýr - běžné poštovné, balné a dobírkovné činí celkem 289 Kč (poštovné 259.- + dobírkovné 30.-).  Převodní kurz určuje kurýr podle kurzu Slovenské národní banky. V případě větších, těžších nebo neskladných rozměrů balíku se může poštovné lišit od udaného na objednávce. V tomto případě bude zákazník telefonicky nebo mailem informován. 

Převodem na účet- po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby.  Zákazník zaplatí předem celkovou částku včetně přepravného a balného na účet firmy BOZISPORT: Po připsání  celkové částky na účet bude zboží vyexpedováno a zákazníkovi zaslán informační e-mail. Firma Bozisport s.r.o. nehradí žádné bankovní poplatky.

Platební kartou- zákazník uhradí zboží platební kartou přes zabezpečenou platební bránu.

Osobní odběr - platba hotově nebo kartou na prodejně: platí při objednání přes internetový obchod www.tenislife.cz. Zboží bude rezervováno nejdéle 5 pracovních dní ode dne objednání. 

Zákazník je informován  o stavu objednávky SMS nebo mailem, a následně je objednávka připravena k vyzvednutí. Prosím vyčkejte na email nebo sms zprávu, že je zboží připravené k vyzvednutí! Při osobním odběru neúčtujeme žádné poplatky ani příplatky.

Platba dárkovým poukazem: V případě, že zákazník použil k úhradě online  objednávky dárkový poukaz a koupené zboží nebo  část koupeného zboží vrací, bude mu vrácen původní poukaz nebo vystaven nový poukaz na celou nebo poměrnou část.

Adresa prodejny:

BOZISPORT, s.r.o.

Štursova 2
616 00 Brno- Žabovřesky 
Mobil:  +420 605 40 37 37 

Otevírací doba: Po,út, čt, pá: 8,30 - 17,00 hod, stř.: 8.30 - 18.00

Testování raket. K testování máme rakety Babolat, HEAD, Yonex.

Co je potřeba?  Složit zálohu v ceně rakety a uhradit půjčovné 300 Kč / den / raketu. Po vrácení rakety je Vám vrácena záloha zpět. Na jedno testování je kožné zapůjčit více raket. Podmínky půjčení platí pro každou zapůjčenou raketu samostatně. V případě, že si raketu na prodejně koupíte, bude Vám  celková částka za půjčovné odečtena z ceny rakety. Nemusíte se rozhodnout hned, můžete testovat i jiné modely. Máte 30 dní od prvního zapůjčení na to, abyste si vybrali raketu. V této době Vám bude odečteno CELÉ půjčovné, testování je tedy zdarma. V případě testování doporučujeme požadovaný model telefonicky nebo mailem zarezervovat. Pokud nevíte jaký typ, rádi Vám s výběrem poradíme.

Copyright:

BOZISPORT s,.r.o. si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto internetových stránek, především práva autorská (texty, loga, obrázky atd.), osobnostní, práva související s vlastnictvím ochranných známek a případně veškerá další související práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů BOZISPORT, s.r.o., především z těchto internetových stránek je bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany BOZISPORT, s.r.o. výslovně zakázáno. Internetové stránky www.tenislife.cz jsou chráněny autorskými právy podle zákona č.121 /2000Sb.

Cookies- Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat, případně ve vašem prohlížeči používání cookies zcela zakázat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Celkově nám soubory cookie pomáhají poskytnout vám lepší webové stránky, což nám umožňuje také sledovat, které stránky považujete za užitečné.

Soubor cookie neobsahuje však v žádném případě vaše osobní údaje. Více informací o cookies si můžete zjistit sami například na webových stránkách www.wikipedia.org. Pokud Vás naše webové stránky o souhlas se stažením nepožádají, do vašeho osobního počítače se cookies také nestáhnou.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Ochrana osobních údajů: Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro společnost BOZISPORT, s.r.o. velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.

Informace o zákaznících (jméno, příjmení, fakturační, dodací adresa, PSČ, e-mailová adresa, kontaktní telefon) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Z daňových důvodů je doba uchování 11 let. Slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Bozisport s.r.o. a nejsou poskytovány třetím osobám - s výjimkou předání nezbytných údajů kurýrním službám pro dodání zboží. Zákazník může požádat o výmaz či změnu osobních údajů z databáze Bozisport s.r.o. e-mailem na adrese: bozisport@bozisport.cz nebo telefonicky na 605 40 37 37.

více na OCHRANA OSOBNÍCH údajů